Dubravka Novak, Budimo grad (Varaždin)

 

Dubravka Novak, Budimo grad

 

Broj bodova: 57.1 / 68

Ciklorejting: cikloHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
U gradu Varaždinu nažalost ne postoji formalni dokument koji bi se bavio razvojem biciklističke infrastrukture. Postojale su inicijative udruge “Varaždinski biciklisti” za izradom takvog dokumenta, ali do sada gradske vlasti nisu odgovarale ne njih.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Naravno. Razvoj biciklističke mreže jedna je od točaka naše “Prometne politike grada Varaždina”. U tom dokumentu  je definiran hodogram, te dionici koji će sudjelovati u izradi mreže. što se tiče financijskih sredstava koristiti će se sredstva grada, ali i ona iz Fondova EU.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Za razliku od dosadašnjeg rješavanja problema, koji je bio usredotočen na promet, želja nam je napraviti pomak prema fokusu na korisnike, nas građane, dok objekt planiranja više ne će biti protočnost prometa i njegova brzina već dostupnost i kvaliteta života što osobito uključuje socijalnu jednakost, kvalitetu zdravlja i okoliša, te ekonomsku održivost. Planiranje budućih prometnih rješenja uključivati će sve dionike kroz transparentni i participativni pristup. Povećanje atraktivnosti nemotoriziranih oblika prometovanja, njegova sigurnost i implementacija pametnih e-rješenja biti će okosnica  Prometne politike platforme Budimo grad. Promjene planiramo provesti kroz drugačiju definiciju podjele proračunskih sredstava, izmjenama prostornih planova, edukacijom u školama…

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno)

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
1-3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
>10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Platforma Budimo grad će inzistirati na potpunoj transparentnosti utroška svake proračunske kune, te shodno tome i sredstava utrošenih na projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu. U skladu sa našim projektom participacije građana u odlučivanju, želimo građanima omogućiti da sudjeluju i pri donošenju odluka na koji način i gdje je potrebno ulaganje u komunalne projekte. Proračunom grada Varaždina za 2021. predviđeno je investiranje oko 21 milijun kuna za održavanje i nove cestovne projekte, što predstavlja oko 450 kn po stanovniku. Vjerujemo da će samo mali dio toga biti utrošen na biciklističku infrastrukturu, a želja nam je da se taj iznos podigne na barem 100 EURa (750kn) po stanovniku godišnje, dok se na razvoj biciklističke mreže želi utrošiti do 100 kn/godišnje po stanovniku.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Prema Anketi provedenoj u sklopu projekta “City Walk” pri kretanju gradom čak 25% građana Varaždina koristi bicikl, 33% pješači, 31% upotrebljava individualni motorizirani prijevoz, dok 9% koristi javni prijevoz. Želja nam je da se ovaj odnos promjeni, te da udio individualnog motoriziranog prometa padne ispod 20% do 2025, te 10% do 2030. u korist javnog prijevoza. 

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Okosnica našeg programa je razvoj ekološkog i održivog javnog prijevoza, uz istovremeni razvoj biciklističke mreže i povećanje sigurnosti pješaka, uz istovremenu destimulaciju individualnog motoriziranog prometa.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
>10%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
razvoj biciklističke mreže (otvaranje novih biciklističkih koridora, spajanje postojećih kroz obilježene biciklističke prijelaze, otvaranje sigurnih biciklističkih parkirališta ) edukativni programi u osnovnim školama, projekt “Kaciga za svakoga” kojim bi grad sufinancirao kupovinu kaciga za djecu, projekt registracije bicikla (financiranje naljepnice u bic-registru), uvođenje sustava javnih bicikla sa Bike&Ride točkama u blizini Park&Ride parkirališta za motorna vozila 

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Da naravno, biti će u potpunosti integriran sa sustavom javnog prijevoza, te sustavom Park&Ride parkirališta. Do 2025. željeli bi postaviti do 15 postaja (4xPark&Ride + Autobusni kolodvor, Željeznički kolodvor, Banfica, Groblje, Bolnica, Bronx, Varteks, Banus plac, POS Jalkovečka, POS Koblenzova, Studenski dom), a do 2030. na sva prigradska naselja. Ova dinamika može biti i brža, a ovisi o brzini usvajanja korištenja javnih bicikla.
Ovaj program željeli bi provesti davanjem koncesije i obvezom sufinanciranja u godišnjem iznosu do 150.000 kn, te korištenjem sredstava FZOEU u iznosu do 1.000.000 kn za izgradnju postaja.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Sva prigradska naselja će biti povezana u biciklističku mrežu sustavom biciklističkih staza, traka i cesta, te kroz sustav javnih bicikla.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Sustav će graditi građani. Projekt participativnog proračuna daje mogućnost svim građanima da oblikuju budućnost našega grada. Naša je želja da stručnjaci oblikuju sugestije građana grada. U budućnosti se odluke neće moći donijeti bez pune participacije građana koristeći moderna e-rješenja odlučivanja.