Damir Mandić, HDZ - HSLS (Karlovac)

 

Damir Mandić, HDZ – HSLS

Broj bodova: 42,3 / 68

Ciklorejting: cikloHIT 

 

 

 

 

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Za potrebe skorašnjih izmjena i dopuna prostornih planova grad će pokrenuti izradu prometne studije u kojoj će biti cjelovito sagledane sve sastavnice prometa uključujući i biciklistički promet. poticanje i razvoj biciklističkog prometa kao okolišno poželjnog vidljivi i u dokumentima koji se bave energetskom učinkovitošću i prilagodbom klimatskim promjenama (Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama grada Karlovca – Sustainable energy and climate action plan – SECAP) (Glasnik Grada Karlovca br.7/20). Npr. u tom dokumentu postoji mjera br.22 pod nazivom“ Unaprjeđenje biciklističkog prometa“ čija realizacija uključuje više dionika, među ostalim i udruge civilnog društva.
Cilj mjere je unaprijediti status biciklističke infrastrukture, i to tako da se omogući veća dostupnost biciklističkih staza, kako novoizgrađenih, tako i rekonstrukciju postojećih, a sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Razvoj biciklizma zastupljen je i u Strategiji razvoja turizma grada Karlovca.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
U planu je i zasebna strategija biciklističkog prometa koja će se zatim provoditi akcijskim planom usuglašenim s novim sazivom Gradskog vijeća Grada Karlovca

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
U važećim prostornim planovima (planovi imaju pravnu snagu propisa) već sada je sagledan biciklistički promet (u skladu s razinom razrade planova) čime su stvoreni uvjeti za izradu projektne dokumentacije koja uključuje biciklistički promet u cjelovite projekte rekonstrukcije ili izgradnje novih prometnica. Naravno da će se taj smjer i dalje nastaviti jer su uvjeti za poticanje i razvoj biciklističkog prometa kao okolišno poželjnog vidljivi i u dokumentima koji se bave energetskom učinkovitošću i prilagodbom klimatskim promjenama (Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama grada Karlovca – Sustainable energy and climate action plan – SECAP) (Glasnik Grada Karlovca br.7/20). Napr. u tom dokumentu postoji mjera br.22 pod nazivom“ Unaprjeđenje biciklističkog prometa“ čija realizacija uključuje više dionika, među ostalim i udruge civilnog društva.
Cilj mjere je unaprijediti status biciklističke infrastrukture, i to tako da se omogući veća dostupnost biciklističkih staza, kako novoizgrađenih, tako i rekonstrukciju postojećih, a sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Mreža biciklističkih staza i traka mora međusobno biti dobro povezana te mora biti povezana s ostalim oblicima transporta i prioritetno mora biti sigurna za korištenje. Mrežu treba također povezati s nacionalnim i europskim biciklističkim rutama. Sustav javnih bicikala, s parkiralištima i garažama, mora pratiti razvoj biciklističke mreže i mora biti prilagođen korisnicima. Posebnu pozornost treba posvetiti dostupnosti sigurnih i zaštićenih parkirališta za bicikle na intermodalnim čvorištima kako bi se osiguralo nesmetano putovanje prilikom izmjena transportnog sredstva. Kako bi se dodatno unaprijedio biciklistički promet, moraju se angažirati dodatni kapaciteti bike sharing sustava koji treba integrirati u aplikativna i transakcijska rješenja (plaćanja) korištenja svih oblika transporta. Bike sharing sustavi idealni su za povezivanje različitih oblika transporta, a posebno za tzv. last mile putovanja. Razvoj dodatnih usluga, koje će omogućiti lakše povezivanje s drugim transportnim oblicima treba poticati.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Ne koristim bicikli ali koristim svaku priliku službeno i privatno podržati i promovirati korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva.

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
<1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
1-3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Grad stalno nastoji unaprjeđivati transparentnost proračunskih prihoda i rashoda, a djelomično se vidi već sada ulaganje u projekte cestovnog prometa i komunalne infrastrukture kroz godišnje programe građenja komunalne infrastrukture.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Nemamo statistiku, ali očigledno je da u raspodjeli putovanja i dalje prevladavaju osobni automobili, zatim bicikli a tek na kraju javni prijevoz
Tvrtka Growth je putem javne nabave od grada Karlovca dobila posao izrade Studije javnog gradskog prijevoza u gradu Karlovcu što će posljedično iznjedriti i druge podatke o načinskoj raspodjeli putovanja, na osnovu kojih će se donijeti daljnji akcijski planovi za povećanje udjela korištenja bicikla.
Jedan od zadatka za izradu studije sukladno dokumentaciji i projektnom zadatku je provođenje anketiranja ljudi o korištenju javnog gradskog prijevoza (autobusi) u gradu Karlovcu za Grad Karlovac.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Proaktivnim mjerama i smjernicama buduće strategije i Akcijskog plana. Ključne aktivnosti koje je potrebno provesti kroz mjeru su sljedeće:
• uspostava moderne mreže biciklističkih staza na području grada Karlovca što sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi podrazumijeva:
• biciklističke prometnice: biciklističke ceste; biciklistički putovi; biciklističke staze; biciklističke trake; biciklističko-pješačke staze;
• prometnu signalizaciju i opremu;
• parkirališta za bicikle i njihovu opremu;
• spremišta za pohranu bicikala;
• sustav javnih bicikala;
• uspostavu sustava javnih bicikala na području Grada Karlovca ;
• sustav i aplikativno rješenje za bicikliste (informacije o biciklističkim stazama, bike sharingu, planiranju rute i vremena putovanja, prometu, el. punionicama, zagađenju…);
• uvođenje dodatnih kapaciteta i proširenje funkcionalnosti sustava za korištenje usluge bike sharinga, koja treba biti povezana s aplikacijom za korištenje sustava javnog prijevoza u stvarnom vremenu;
• uvođenje sustava električnih bicikala i izgradnju punionica za električne bicikle.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
5-10%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Naši projekti biciklističke infrastrukture sadržani su u projektima rekonstrukcije i izgradnje novih prometnica. Na razvoj pješačko – biciklističkih komunikacija stavljen je naglasak i u novim urbanističkim planovima koje izrađujemo za područje bivše vojarne Luščić (UPU Luščić-centar) i za prostor desne obale Korane (UPU ŠRC Korana). Ako govorimo o konkretnim projektima to su npr. Obilaznica Zvijezde…

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih biciklala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Trenutno su 3 stanice postavljene odmah na autobusnim stanicama, te jedna na željezničkoj stanici cime se dijelom ciljalo na integrirani, intermodalni sustav ili nadopunu javnom prijevozu autobusima gdje nije dostupan. Potrebno je minimalno 15 -25 stanica Područje koje treba obuhvatiti je područje urbanog dijela Grada (gradske četvrti)..

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Nastaviti provođenje postojećih Akcijskih planova i strategija, te izrada zasebne biciklističke strategije.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Konstantno radimo na sustavu sudjelovanja građana, čak i u ovako specifičnim uvjetima pandemije, građanima je omogućeno sudjelovanje građana putem javnih izlaganja i prezentacija projekata i ostalih dokumenata koje grad izrađuje i donosi, a u ovim epidemiološkim uvjetima to su rasprave i savjetovanja organizirani online.