Berislav Mlinarević, nezavisni (Osijek)

 

Berislav Mlinarević, nezavisni kandidat
uz podršku Domovinskog pokreta,
Mosta i Udruge Hoćemo

Broj bodova: 33,5 / 68

Ciklorejting: lignja

Anketa ispunjena 25.3.2021.

 

 

 

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Ne

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Nisam do sada bio u strukturama vlasti i prvi puta se kandidiram kao nezavisni kandidat, ali dolazim iz turističkog sektora i upoznat sam zbivanjima u tom kontekstu, a također sam i građanin grada Osijeka koji poznaje situaciju.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
Svakako planiram razvoj biciklističkog prometa. U Osijeku postoji mreža biciklističkih staza, potrebno ju i dalje širiti i razvijati iz više razloga. Kao prvo zbog sigurnosti u prometu, zaštite okoliša te treba poticati građane i na aktivan i zdrav život, a ne treba zaboraviti ni turističku komponentu širenja mreže, a potrebno je i osigurati i građanima i putnicima namjernicima dostupnost javnih bicikala. Treba spajati gradske biciklističke staze na međunarodne cikloturističke rute.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

U prvom redu potrebno je izraditi strategiju razvoja biciklističkih staza, potrebno je određena pitanja regulirati komunalnim redom, nadalje potrebno je poraditi na prometnoj signalizaciji i sve se to treba realizirati kroz plan i program održavanja i širenja mreže biciklističkih staza i povezivanja te mreže s područja grada na širu mrežu cikloturizma.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno).

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
>1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu.

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
5 – 10% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Raditi treba transparentno, svi podaci o nabavama moraju biti javno dostupni. Svakako planiram povećanje sredstava za ulaganje u održavanje i širenje mreže biciklističkih staza, a točno ću moći reći nakon što napravim reviziju gradskog proračuna.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Kako sam prethodno rekao, nisam bio u strukturama vlasti i tek kada napravim reviziju stanja moći ću donositi konkretne odluke.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Planiranjem, programom i strategijom.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
Ne znam,

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
> 10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Spajanje biciklističke staze Višnjevac – Josipovac, nastavak izgradnje biciklističke staze u Ulici S. B.L. Mandića, biciklistička staza do Aljmaša, postavljanje biciklističkih semafora, nastavak izgradnje biciklističke staze prema Višnjevcu

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu već postoji, ali ga planiram i dalje razvijati.

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Sustav je svojedobno bio implementiran, ali je zamro zadnjih godina pa ga treba ponovno aktivirati. Povezati s Master planom prometnog razvoja Osijeka i OBŽ te aplicirati na EU fondove.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Treba povezati Višnjevac, povezati Osijek s Brijestom prema Općini Antunovac, pravcem prema Općini Čepin.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Kroz edukacije i konferencije biciklističkih udruga, nadležnih institucija i službi PU osječko-baranjske.