Alen Runac, HDZ (Varaždin)

Alen Runac, HDZ

Broj bodova: 24,3 / 68

Ciklorejting: cikloSHIT

 

ODGOVORI NA ANKETU:

1. Postoji li u vašem gradu strategija razvoja biciklističkog prometa?
Da

 

 

 

2. Molimo Vas, dodatno objasnite svoj odgovor na prethodno pitanje.
Preko osnovnih škola razvija se biciklistička obuka za najmanje sudionike u prometu.

 

3. Planirate li razvijati strategiju razvoja biciklističkog prometa i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
U suradnji s osnovnim školama Grada Varaždina planiramo sve učenike 5. razreda osposobiti da polože biciklistički ispit kako bi bili sigurni u prometu.

 

4. Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Potrebno je osigurati realizaciju propisa polaganja biciklističkog ispita sukladno Zakonu o sigurnosti cestovnog prometa.

 

5. Kako osobnim primjerom podržavate korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bicikl koristim za putovanja na posao, trgovinu i ostalo (barem jednom tjedno), Bicikl koristim u rekreativne svrhe (barem jednom tjedno), podrška i sudjelovanje na biciklističkim događanjima

 

6. Koliko Vaš grad trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu?
> 1% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

7. Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini?
1 – 3% sredstava namijenjenih za prometnu infrastrukturu

 

8. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Transparentnost proračunskih prihoda unaprijedit ćemo na način da konkretna ulaganja u realizaciji biciklističkih staza odnosno biciklističkih traka uz same prometnice budu jasno vidljiva svim proračunskim korisnicima u javno dostupnim financijskim izvješćima. Sukladno planiranim i odobrenim proračunskim prihodima izradit će se plan troškova.

 

9. Kakva je načinska raspodjela putovanja u vašem gradu i koja je vaša ciljana načinska raspodjela do kraja 2025.?
Do 2025. godine želimo omogućiti da stanovnici Grada Varaždina u što većem broju koriste javne gradske bicikle za kretanje unutar gradske jezgre. Također, potrebno je osigurati čuvana spremišta i parkirna mjesta za bicikle.

 

10. Kako ćete doći do željene načinske raspodjele?
Grad je poznat kao grad bicikala i ulaganjem u gradske biciklističke punktove realizirati ćemo željenu načinsku raspodjelu. Financijska sredstva za navedeno osigurati ćemo u proračunu Grada Varaždina.

 

11. Koliki je trenutno udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja u vašem gradu?
5 – 10%

 

12. Koliki je ciljani udio biciklističkog prometa u načinskoj raspodjeli putovanja do kraja Vašeg mandata?
>10%

 

13. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
1. Izgradnja PUMPTRACK za najmlađe kod VII. osnovne škole – rok 2021.
2. Izgradnja dodatnih biciklističkih staza (Varaždin – Vinica) – rok 2023.
3. Izgradnja biciklističkih punktova u gradu Varaždinu – rok 2022.
4. Izgradnja biciklističke infrastrukture unutar svake škole za obuku mladih biciklista (kupnja bicikala sa spremištem) – rok 2024.
5. Izgradnja Centra biciklističke izvrsnosti za razvoj svih oblika biciklizma – rok 2025.

 

14. Planirate li u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala?
Sustav javnih bicikala u mojem gradu ne postoji, ali ga planiram razvijati

 

15. Hoće li i na koji način sustav javnih bicikala biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno u Vašem gradu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Sustav javnih bicikala bit će integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza, potrebno je izgraditi 7 stanica uz svaku osnovnu školu u gradu Varaždinu. Vrijednost projekta je cca 700.000,00 kn.

 

16. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture grada s okolnim naseljima?
Izgradnja biciklističke staze od Varaždina do Vinice koja bi Varaždincima omogućila rekreaciju do Arboretum Opeke sa stajalištem u Zelendvoru. Potrebno je i spajanje na europsku mrežu iz EUROVELO programa. Nastavit ćemo s ulaganjima i spajanjem na dosadašnje biciklističke staze, kako bi zaokružili cikloturističku ponudu u gradu Varaždinu.

 

17. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Potrebno je organizirati javne rasprave u koje bi uključili sve biciklističke dionike kako bi zajedno poboljšali biciklističku infrastrukturu. Važno je i educirati građane putem različitih edukacija te stečeno znanje implementirati kroz praktični dio sudjelovanja u prometu.